• 1 1. Застрахователни казуси
  проблеми при изплащане на обезщетения, откази.
 • 2 2. Казуси с недвижими имоти
  при покупка, продажба, наемане или отдаване на имот.
 • 3 3. Казуси с топлофикация
  изтекли по давност задължения, дела за несъществуващи суми.
 • 4 5. Съдебно изпълнение(ЧСИ, ДСИ)
  ясно определени такси и правомощия на съдебните изпълнители.

 

Казус: В случай, че автомобилът е откраднат, опожарен или претърпял щети на паркинг, повечето застрахователи в общите си условия към договора за застраховка записват, че могат да откажат частично или пълно плащане на обезщетение към застрахования при липса на технически преглед на автомобила.

Решение: Във връзка с горния неоснователен отказ на застрахователя, ще можете да заведете дело срещу него пред съда. Липса на технически преглед на автомобила, не е способствала за настъпването на застрахователното събитие. Застрахователното събитие не е породено от техническа неизправност по автомобила, а изтеклият срок на техническия преглед не е основание за отказ от изплащане на застрахователното обезщетение.

 ____________________________________________________________

Казус: При ПТП по Ваша вина, невъзможност на Вашия автомобил да бъде придвижван /не е в движение/ и когато имате сключена застраховка "автокаско", следва да повикате мобилна група на застрахователя и КАТ/Пътна полиция/. В случай, че застрахователят отказва да Ви обезщети на основание, че автокаското не е валидно, защото автомобилът не е сниман първоначално при сключването на договора или повторно /при подновяване на застраховката/, а застрахователната премия е била платена, то казусът има посоченото по-долу решение.

Решение: Щом застрахователят е огледал автомобила при сключване на застрахователния договор и към него е издал протокол за оглед на автомобила, липсата на снимков материал не е основание, за да се приеме, че застраховката не е влязла в сила. Застрахователната премия е била платена и е била приета от застрахователя. Ако отказът на застрахователя се базира единствено на липсата на снимки на автомобила при сключване/подновяване на договора, то отказът е неоснователен и може да бъде оспорен в съда.

 ____________________________________________________________

Въпрос: Пострадах при ПТП, а въпросният автомобил, който нанесе щетата имаше гражданска отговорност на името на неговия собственик, а не на името на виновния водач. Когато завеждам щетата, нужна ли ми е валидна полица на виновния водач и откъде мога да я взема? Виновният водач може ли да се ползва от полицата гражданска отговорност, сключена на името на собственика на автомобила? Към застрахователя по гражданска отговорност ли трябва да се обърна или директно към гаранционния фонд за изплащане на обезщетението? Благодаря Ви за отделеното време!

Отговор: Щом към датата на ПТП-то автомобилът е имал валидна застраховка "Гражданска отговорност", то трябва да предявите претенцията си за обезщетение към застрахователя, с който е сключен застрахователният договор касаещ застраховката "Гражданска отговорност". Обстоятелството, че автомобилът не е бил управляван от собственика му, не може да попречи при завеждане на претенцията пред застрахователя, защото по закон за застраховано лице се счита и водачът – нанесъл щетата. Когато завеждате претенцията пред застрахователя не е нужно да представяте полица, защото самият застраховател разполага с нея.

 ____________________________________________________________

Въпрос: При сключване на договора за застраховка "Каско", в полицата е отразено, че автомобилът ми е оборудван с аларма, въпреки, че такава няма и аз не съм заявявал, че има. На автомобила е монтиран имобилайзер. При настъпване на застрахователното събитие - кражба, застрахователя отказва плащане, като се позовава на чл. 395 от Кодекса за застраховането и общите му условия, поради липса на аларма. Прав ли е?

Отговор: В случай че застрахователят е огледал автомобила при сключване на застраховката и е приел да го застрахова със защитата, с която автомобилът е разполагал (имобилайзер), то не следва да отказва изплащане на застрахователното обезщетение. Ако е имал някакви забележки относно липсата на аларма, застрахователят е следвало да ги отрази писмено при сключване на застраховката или поне да Ви даде предписание да поставите аларма в определен срок, който ако не бъде спазен - застрахователният договор няма да влезе в сила. След като е подписал полицата без възражения, застрахователят не следва да се освобождава от отговорност.

 ____________________________________________________________

Въпрос: Здравейте, моля за помощ, относно обезщетението, което искат да изплатят на дъщеря ми за причинена средна телесна повреда - блъсна я автомобил. Доказано е, че автомобилът се е движил с допустимата скорост, дъщеря ми се е огледала само в едната посока и съответно вината се приема, че е нейна. След сблъсъка последствията са - счупена ръка, постъпи за операция и след един ден е изписан в добро състояние (според експертизата на болницата). Застрахователната компания иска да се споразумеем за 700 лв. при подадена молба от нас за 4000 лв. Сумата, която искаме ние дали е точна или нашето искане не е реално. Благодаря!

Отговор: Установено е наличието на съпричиняване на ПТП-то от страна на дъщеря Ви. Дължимото обезщетение ще бъде намалено с определен %, който зависи от степента на съпричиняването. За претендираната от вас сума, не може да се даде точно становище, тя е по преценка на съда. Дължимото обезщетение зависи от периода на възстановяване, както и от това дали се очаква да останат някакви трайни последици от травмата на ръката ѝ. Не сте длъжни да подписвате споразумение със застрахователя, за да Ви бъде изплатено предлаганото от него обезщетение. Право да получите обезщетение имате и без да подписвате споразумение /най-добре е да не подписвате споразумение/, като по този начин ще си запазите правото да заведете дело срещу застрахователя за пълния размер на обезщетението. Ако е платена част от претендираната от вас сума, то за разликата до пълня размер на исканото от вас обезщетение може да заведете дело в съда.

 ____________________________________________________________

Въпрос: Претърпях ПТП със служебен автомобил, който е на лизинг със застраховка пълно автокаско. Извиках КАТ, защото автомобилът ми не беше в движение, а докато говорех по телефона другият участник в ПТП-то избяга от местопроизшествието. Нямаше как да бъде съставен и заверен двустранен протокол, защото другият участник избяга. Заведох при застрахователната компания щета, а те направиха оглед, но сега отказват да платят, като в отговорът им е записано, че не съм представил Протокол от КАТ. Какво трябва да направя? Винаги редовно са плащани лизинговите вноски и вноските по автокаското. Поздрави!

Отговор: Не е било нужно съставяне на двустранен протокол, правилно сте извикали КАТ /Пътна полиция/, защото автомобилът ви не е бил в движение. Не е основантелен отказа за плащане на обезщетение, поради липсата на протокол за ПТП. Щом вредите на автомобила отговарят на декларирираният от вас механизъм на ПТП и застрахователят е имал възможност да извърши оглед, то не е основантелен отказа за плащане на обезщетение. Отделно липсата на Протокол за ПТП не е по Ваша вина. Можете да подадете писмено възражение до застрахователя, но най-често те биват отхвърляни. Тогава като лизингополучател можете да предявите съдебен иск срещу застрахователя за заплащане на застрахователното обезщетение на основание чл. 384, ал. 2, т. 1 от Кодекса за застраховането, а именно: „при частични вреди обезщетението се изплаща на лизингополучателя, освен ако е договорено вредите да бъдат отстранени в натура, в който случай разноските се заплащат непосредствено на външния изпълнител“.

 ____________________________________________________________

Въпрос:Здравейте, имам постановен отказ за щета настъпила на паркинг по застраховка автокаско. Въпреки, че паркирах на място на което на никой не преча, намерих автомобила си с потрошени фарове, и надраскана шофьорска врата. Обадих се веднага на мобилна група на застрахователя и попитах дали трябва да извикам КАТ за вандализъма. Изрично ми отговориха, че няма нужда да се обаждам и на КАТ след като няма реализирано ПТП. Дойде човека от мобилната група и ми направи оглед на щетата, като той отново ми потвърди, че няма нужда да викам КАТ. Казаха ми да изчакам една седмица за да ме уведомят дали ще съм одобрен или не. След една седмица ми се обадиха да ме уведомят, че имам отказ на щета и ще ми изпратят писмен отговор за основанието на отказа. Какво мога да направя след като съм повече от 3 години техен клиент и плащам пълно авто каско за нов автомобил и сега ми отказват щета. Благодаря предварително!

Отговор: Щом е постановен отказ от плащане на обезщетение, можете да изпратите до застрахователя възражение за неговото преразглеждане. В масовият случай обаче, застрахователят не преразглежда своите откази. Във връзка с гореизложеното, единствената ви възможност е да заведете дело в съда срещу застрахователя. Вероятно в отказът ще бъде записано, че е налице липса на Протокол за ПТП от КАТ /Пътна полиция/, не е доказан механизмът на настъпване на събитието и т.н. Друга възможност за отказ е липса на подадена жалба пред конкретно РПУ срещу трети лица извършили злоумишлени действия. С такъв отказ застрахователят иска да каже, че за него не е налице пълно доказване и изясняване на обстоятелствата около настъпване на застрахователното събитие, чрез ангажирането със случая на съответните държавни органи. В съдебен процес, чрез автотехническа експертиза и други доказателствени средства (например свидетели и т.н.) би могло да се докаже, че събитието е настъпило именно по описания от Вас начин. Често съдът присъжда в полза на застрахования, дори без да е представен Протокол за ПТП. Още повече, че съгласно Наредбата от 01.2009 г. не се посещават от органите на МВР - "Пътна полиция" и не се съставят документи за повреди на МПС, възникнали в паркирано състояние. Дали застрахованият ще уведоми РПУ, не следва да съставлява условие по договора, което да препятства получаване на обезщетението, въпреки че в доста от Общите си условия застрахователите записват това като основание за отказ. Въпреки горното, най- важно за застрахования е да да уведоми застрахователя, както е предвидено в Кодекса за застраховането. В практиката на Върховния съд, е предвидено, че не всяко задължение на застрахования за което е предвидена договорна санкция за отказ от плащане може и следва да се приеме за договорено в съответствие със закона. Да се аргументира отказа само на основание неизпълнение от страна на застрахования, без да е установена от страна застрахователя причинна връзка с настъпване на конкретното застрахователно събитие, не следва да е относимо за такива случаи. Органите на МВР отказват да посещават такива събития, доколкото не се касае за оплакване за противозаконно отнемане, кражба, обсебване или друго престъпление по Наказателния кодекс. Имайте предвид, че всички застрахователни претенции по автокаско имат давностен срок 3 г. от датата на събитието.

 ____________________________________________________________

Съдебна практика

image

В тази секция публикуваме:

Съдебната практика по различните казуси. Научи повече...